Japan – Sprache Kanjis

Kanji Striche Bedeutung Sino-japanische Lesung Japanische Lesung
1 eins ichi, itsu hito-tsu
2 zwei ni, ji futa-tsu
3 drei san  mit-tsu
5 vier shi yot-tsu, yon
4 fünf go itsu-tsu
4 sechs roku mut-tsu
2 sieben shichi nana-tsu
2 acht hachi yat-tsu
2 neun ku, kyū kokono-tsu
2 zehn
6 hundert hyaku momo
3 tausend sen chi
3 oben ue, kami, a-geru
3 unten ka, ge shita, sa-geru, kuda-saru
5 links sa hidari
5 rechts u, yū migi
4 innen, Mitte chū, jū naka
3 groß dai, tai ō-kii
3 klein shō chii-sai, ko, o
4 Monat; Mond gatsu, getsu tsuki
4 Tag; Sonne nichi, jitsu hi, ka
6 Jahr nen toshi
6 früh; schnell sō, satsu haya-i
4 Baum; Holz moku, boku ki
7 Hain, Forst rin hayashi
3 Berg san, zan yama
3 Fluss sen kawa
3 Erde do, to tsuchi
8 Himmel (vgl. sky) sora, a-ku, kara
5 Reisfeld den da, ta
4 Himmel (vgl. heaven) ten ame, ama
5 Leben; roh sei, shō i-kiru, u-mu, nama
7 Blume ka hana
9 Gras kusa
6 Insekt chū mushi
4 Hund ken inu
2 Person, Mensch jin, nin hito
6 Name mei, myō na
3 Frau jo, nyo on’na
7 Mann dan, nan otoko
3 Kind shi, su ko
5 Auge moku me
6 Ohr ji, ni mimi
3 Mund kuchi
4 Hand shu te
7 Fuß soku ashi
7 sehen ken, gen mi-ru
9 Ton, Geräusch on ne, oto
2 Kraft riki, ryoku chikara
6 Luft; Geist, Seele; Stimmung ki, ke iki
4 Yen; Kreis en maru
2 hineingehen nyū hai-ru, i-ru
5 herauskommen shutsu de-ru
5 aufstehen ritsu ta-tsu
6 ausruhen kyū yasu-mu
6 vorher; vorne sen saki
3 Abend seki
5 Buch; Ursprung hon moto
4 Text bun, mon fumi
6 Schriftzeichen ji aza
8 lernen gaku mana-bu
10 Schule  
7 Dorf son mura
7 Stadt chō machi
11 Wald shin mori
5 richtig, gerecht sei, shō tada-shii, masa
4 Wasser sui mizu
4 Feuer ka hi
5 Edelstein gyoku tama
4 König ō kimi
5 Stein seki, koku ishi
6 Bambus chiku take
6 Faden shi ito
7 Muschel bai kai
7 Fahrzeug sha kuruma
8 Gold; Geld kin kane, kana
8 Regen u ame, ama
7 rot seki aka
8 blau sei, shō ao
5 weiß haku shiro, shira
13 Zahl, Anzahl kazu
6 viel ta oo-i
4 wenig shō suku-nai, suko-shi
3 Zehntausend man yorozu
5 halb han naka-ba
7 Form kei, gyō katachi
4 dick ta futo-i
11 dünn sai hoso-i
5 breit hiro-i
8 lang; Anführer chō naga-i
9 Punkt ten bochi
3 Kreis gan maru
6 kreuzen maji-waru
6 Licht hikari
7 Ecke; Horn kaku kado, tsuno, sumi
9 messen; planen kei haka-ru
8 gerade choku, jiki tada-chi, nao-su
15 Linie sen suji
5 Pfeil shi ya
10 schwach jaku yowa-i
11 stark kyō tsuyo-i
10 hoch taka-i
6 gleich ona-ji
16 Eltern shin oya
5 Mutter bo haha, kā
4 Vater fu chichi, tō
8 ältere Schwester shi ane
5 älterer Bruder kei, kyō ani
7 jüngerer Bruder tei, dai otōto
8 jüngere Schwester mai imōto
6 selbst ji, shi mizuka-ra
4 Freund tomo
7 Körper tai karada
4 Haare ke
16 Kopf atama
18 Gesicht gan kao
9 Hals shu kubi
4 Herz shin kokoro
10 Zeit; Stunde ji toki
18 Wochentag  
12 Morgen chō asa
9 Mittag chū hiru
8 Nacht ya yoru
4 Minute; verstehen fun, bun wa-karu
11 Woche shū  
9 Frühling shun haru
10 Sommer ka natsu
9 Herbst shū aki
5 Winter fuyu
4 jetzt kon ima
13 neu shin atara-shii
5 alt ko furu-i
12 Zwischenraum kan, ken ma, aida
4 Richtung kata
5 Norden hoku kita
9 Süden nan minami
8 Osten higashi, azuma
西 6 Westen sei, sai nishi
13 weit en tō-i
7 nah kin chika-i
9 vorher zen mae
9 nachher go, kō nochi, ushi-ro, ato
4 innen nai uchi
5 außen gai, ge soto, hoka, hazu-su
12 Ort ba
6 Erdboden chi, ji  
8 Land koku kuni
13 Garten en sono
7 Tal koku tani
11 Feld ya no
10 Ebene gen hara
7 Dorf; Elternhaus ri sato
5 Stadt; Markt shi ichi
8 Hauptstadt kyō, kei miyako
9 Wind kaze
11 Schnee setsu yuki
12 Wolke un kumo
6 Teich chi ike
9 Meer kai umi
8 Fels gan iwa
9 Stern sei hoshi
9 Zimmer shitsu muro
4 Tür ko to, be
10 Haus ka, ke ie
6 buddhistischer Tempel ji tera
10 durchlassen tsū tō-ru, kayo-u
8 Tor mon kado
12 Straße michi
13 reden wa hanashi, hana-su
7 sagen gen, gon i-u, koto
12 antworten kota-eru
7 Stimme sei koe
14 hören bun, mon ki-ku
14 Sprache go kata-ru
14 lesen doku yo-mu
10 schreiben sho ka-ku
10 aufzeichnen ki shiru-su
10 Papier shi kami
8 zeichnen, malen ga, kaku  
12 Bild kai, e  
7 Grafik zu, to haka-ru
3 Handwerk kō, ku  
11 lehren kyō oshi-eru
12 klar sei hare
9 denken shi omo-u
6 bedenken kanga-eru
8 wissen chi shi-ru
3 Fähigkeit sai, zai wazukani, zae
11 Vernunft ri kotowari
14 rechnen san  
7 machen saku, sa tsuku-ru
4 Ursprung gen, gan moto
9 essen shoku ta-beru, ku-u
6 Fleisch niku  
10 Pferd ba uma, ma
4 Rind gyū ushi
11 Fisch gyo uo, sakana
11 Vogel chō tori
6 Feder u ha, hane
14 zwitschern mei na-ku
7 Weizen baku mugi
6 Reis bei, mai kome
9 Tee cha, sa  
6 Farbe shoku iro
11 gelb ō ki
11 schwarz koku kuro
7 kommen rai ku-ru
6 gehen kō, gyō i-ku, yu-ku, okona-u
10 zurückkehren ki kae-ru
8 spaziergehen ho aru-ku, ayu-mu
7 laufen hashi-ru
4 anhalten shi to-maru
9 am Leben sein katsu i-kiru
8 Laden ten mise
12 kaufen bai ka-u
7 verkaufen bai u-ru
4 Mittag go uma
7 Dampf ki  
3 Bogen (Waffe) kyū yumi
6 -mal kai  
6 treffen kai, e a-u
11 Gruppe so kumi
11 Schiff sen fune
8 hell mei aka-rui
7 Firma sha yashiro
4 schneiden setsu ki-ru
13 Elektrizität den  
6 jeder mai  
6 anpassen a-u
6 dies; treffen a-taru
5 Ständer, Podium dai, tai  
13 fröhlich, Musik gaku, raku tano-shii
4 öffentlich ōyake
4 ziehen in hi-ku
9 Abteilung ka  
14 Lied, Gedicht ka uta
2 Schwert katana
12 Nummer; Wache ban  
5 benutzen mochi-iru
7 was ka nani, nan
2 Stadtteil; Bursche chō, tei hinoto
5 Welt sei, se yo
6 beide(s) ryō teru, futatsu
5 Meister, Besitzer, Oberhaupt shu nushi, omo
9 fahren; multiplizieren no-ru
4 vorher yo arakaji-me
8 abstrakte Sache ji koto
5 ein Amt bekleiden shi tsuka-eru
5 andere ta hoka
5 Ära; Generation dai, tai ka-waru, yo
7 leben, wohnen su-mu
使 8 Verwendung shi tsuka-u
9 Pflicht; Verbindung kei kakari, kaka-ru
10 doppelt bai  
6 alle; ganz zen matta-ku, sube-te
8 Werkzeug; Zutat gu sona-eru, tsubusa-ni
5 kopieren; fotografiert werden sha utsu-su
6 Spalte retsu  
7 helfen jo tasu-keru
10 Fleiß, sich anstrengen ben tsuto-meru
11 bewegen ugo-ku
12 Gewinn, Sieg shō ka-tsu
4 umwandeln ka ba-keru
4 Bezirk, Distrikt ku  
7 Arzt i iya-su, i-suru
5 verlassen kyo, ko sa-ru
4 biegen; sich auflehnen han so-ru
8 nehmen shu to-ru
8 erhalten ju u-keru
5 Signal; Nummer yobina, sake-bu
6 sich wenden, gehen nach mu-kau
7 du; Monarch kun kimi
8 Geschmack mi aji, aji-wau
8 Schicksal; Leben mei inochi
8 Harmonie; Japan; Summe  wa yawa-ragu, nago-yaka
9 Artikel, Ware hin shina
10 Mitglied in  
11 Handel; Quotient shō  
11 Frage mon to-u, ton
7 Hügel han saka
5 Zentrum ō  
8 beginnen shi haji-meru
8 Ausschuss i yuda-neru
6 schützen shu mamo-ru
6 billig; friedlich an yasu-i
8 festlegen, bestimmen tei, jō sada-meru
8 Frucht; Realität; Wahrheit jitsu mi, mino-ru
9 Kunde, Gast kyaku  
10 Shinto-Schrein; Prinz/Prinzessin kyū miya
宿 11 Gasthaus, Schänke shuku yado, yado-ru
12 kalt kan samu-i
7 Gegenteil, gegen tai aite, soro-i
7 Behörde, Station kyoku tsubone
9 Dach oku ya
8 Küste gan kishi
10 Insel shima
6 Staat shū su
11 Vorhang chō tobari
5 flach hei, byō tai-ra, hira
8 Glück saiwa-i, shiawa-se
9 Grad, Maß do tabi
10 Lagerhaus ko, ku kura
10 Garten, Hof tei niwa
6 Stil; Zeremonie; Formel shiki  
7 Dienst; Rolle yaku  
9 warten tai ma-tsu
9 eilen kyū iso-gu
10 Atem soku iki
11 schlecht aku waru-i
12 traurig hi kana-shii
13 denken  
13 Idee i  
13 Gefühl kan  
8 Ort, Platz sho tokoro
5 schlagen da u-tsu
7 werfen na-geru
9 aufheben   hiro-u
9 halten ji mo-tsu
9 Finger shi yubi, sa-su
8 freilassen hana-su
16 vorbereiten; organisieren sei totono-eru
10 Reise ryo tabi
11 Familie; Stamm zoku  
8 vor langer Zeit seki, shaku mukashi
9 hell, klar shō  
12 heiß sho atsu-i
13 dunkel an kura-i
6 Melodie; abbiegen kyoku ma-garu
6 da sein, existieren a-ru
8 Kleidung; dienen fuku  
12 Zeitabschnitt ki  
8 Brett han, ban ita
9 Säule chū hashira
10 Wurzel kon ne
12 Pflanze shoku u-eru
13 Arbeit, Geschäft gyō  
14 Zustand, Erscheinung sama
15 horizontal ō yoko
16 Brücke kyō hashi
6 nächster ji tsugi, tsu-gu
12 Zahn shi ha
6 Tod shi shi-nu
5 Eis hyō kōri
7 entscheiden ketsu ki-meru
8 Öl yu abura
8 Welle ha nami
8 gießen chū soso-gu
8 schwimmen ei oyo-gu
9 Ozean  
10 Strömung; fließen ryū naga-reru
10 löschen shō ki-eru, ke-su
11 tief shin fuka-i
12 warm on atata-kai
12 Hafen minato
12 See ko mizūmi
12 heißes Wasser yu
13 China kan  
9 Kohle tan sumi
8 Ding butsu, motsu mono
11 Kugel, Ball kyū tama
5 Ursache yū, yu  yoshi
5 sagen shin mō-su
9 Welt kai  
10 Feld   hata, hatake
9 krank byō yamai
10 Abfahrt hatsu  
12 klettern tō, to nobo-ru
5 Haut hi kawa
5 Teller bei sara
9 gegenseitig ai
9 Präfektur ken ka-keru
10 echt, wahr shin ma
12 (Kleidung) tragen chaku ki-ru, tsu-ku
12 kurz tan mijika-i
9 polieren; schärfen ken to-gu
5 Dankbezeugung, Höflichkeit rei  
9 Gott shin, jin kami
11 Fest, feiern sai matsu-ri
13 Glück, Wohlfahrt fuku  
9 Sekunde byō  
7 erforschen kyū kiwa-meru
11 Kapitel shō  
12 Kind warabe
11 Flöte, Pfeife teki fue
11 (Präfix für Ordinalzahlen) dai  
12 Schreibpinsel hitsu fude
12 Art, Klasse hito-shii
15 Schachtel hako
9 Rang kyū  
11 Ende shū o-waru
14 grün ryoku midori
14 ausbilden ren ne-ru
6 Schaf hitsuji
9 schön bi utsuku-shii
11 lernen shū nara-u
8 jemand, Person sha mono
8 aufziehen, großziehen iku soda-tsu
8 Leid ku kuru-shii, niga-i
10 Gepäck ka ni
12 fallen raku o-chiru
12 Blatt ha
16 Medikament yaku kusuri
6 Blut ketsu chi
8 ausdrücken hyō omote, arawa-su
13 Gedicht shi uta
調 15 Ton, Melodie chō shira-beru
15 sich unterhalten, diskutieren dan  
7 Bohne tō, zu mame
9 besiegt werden fu ma-keru, o-u
10 aufstehen, erwachen ki o-kiru
13 Pfad ro ji
7 Körper shin mi
11 drehen ten koro-bu
12 leicht, leichtfertig kei karu-i
13 Landwirtschaft  
7 erwidern; zurückgeben hen kae-su
9 folgen, verfolgen tsui o-u
9 schicken oku-ru
10 schnell soku haya-i
11 vorwärtsgehen; Fortschritte machen shin susu-mu
12 spielen aso-bu
12 tragen un hako-bu
11 Teil bu  
11 Metropole to, tsu miyako
10 verteilen hai kuba-ru
10 Alkohol, Sake shu sake, saka
9 schwer (Gewicht); wichtig jū, chō omo-i, kasa-neru
13 Eisen tetsu  
14 Silber gin shirogane
12 offen kai hira-ku, a-ku
10 Institution in  
12 Sonne; positiv hi
12 Treppe; Etage kai kizahashi
12 (ver)sammeln shū atsu-maru
9 Gesicht; Maske men  omote, tsura
18 Thema dai  
12 trinken in no-mu
16 Gebäude kan tate
14 Bahnhof eki  
14 Nase bi hana
9   Shi Ibara
12 Prinzessin En, on Hime
8   Oka
15   Seki Kata
7   Ki Mata, Takashi
14 Bär Yū, u Kuma
9   Kō, kyō Ka, Kao-ri, kao-ru
7   Sa nicht
11   Ki Sai, saki
11   Ki Saki
12   Shi Shige-ru
鹿 11   Roku Shika, ka
15   Shō Nawa
4   Sei, shō i
7 offenes Meer Chū Oki
9   Rei Tochi
8   Na Da
11   Ri Nashi
7   Ben, hon, han Saka
8   Fū, Fu Oka
4 nicht fu, bu  
6 kämpfen araso-u
5 anbringen fu tsu-ku
5 Befehl, Gebot rei  
5 durch, mittels i  
6 Beziehung chū naka
6 übermitteln, überliefern den tsuta-eru
7 Rang i kurai
7 niedrig tei hiku-i
8 Beispiel rei tato-eru
便 9 Bequemlichkeit; Brief ben, bin tayo-ri
9 Vertrauen shin  
10 Lagerhaus kura
10 Wetter; warten auf  
10 sich ausleihen shaku ka-riru
11 gesund ken  
11 Seite soku kawa
13 arbeiten hatara-ku
15 hundert Millionen oku  
6 Omen; Billion chō kiza-shi
7 Säugling ji, ni  
6 gemeinsam kyō tomo
7 Soldat hei, hyō tsuwamono
8 Zeremonie; Regel ten  
7 kühl rei tsume-tai, hi-eru, sa-meru
9 Burg, Schloss shiro
7 Anfang sho hatsu, haji-me
7 trennen betsu waka-reru
7 Profit ri  
8 drucken satsu su-ru
11 Vize- fuku  
5 Verdienst  
5 addieren ka kuwa-eru
7 sich anstrengen do tsuto-meru
7 Arbeit, Mühe negira-u
9 mutig isa-mu
5 einwickeln tsutsu-mu
8 (Schul-)Abschluss sotsu  
8 Zusammenarbeit kyō  
9 einfach tan  
12 Ausstellung; Dr. (Titel) haku  
6 Stempel; Indien in shirushi
8 teilnehmen san mai-ru
5 Direktor; Staatsdiener shi  
6 jeder, jeweils kaku ono-ono
8 Umfang, herumgehen um shū mawa-ri
11 anrufen shō tona-eru
15 Behälter ki utsuwa
8 hart ko kata-maru
13 Salz en shio
9 ändern; seltsam hen ka-waru
4 Ehemann fu, fū, bu otto
5 verlieren shitsu ushina-u
6 mögen su-ku, kono-mu
8 Jahreszeit ki  
10 Enkel son mago
7 perfekt kan  
8 Beamter, Bürokrat kan  
10 Schaden gai  
14 raten, annehmen satsu  
11 Nest su
10 Unterschied sa  
7 Hoffnung; selten ki mare
10 Sitz seki  
10 Gürtel tai obi
8 Boden tei soko
8 Stadtpräfektur fu  
11 friedlich  
9 erbauen ken ta-teru
8 Durchmesser kei  
10 zu Fuß; sinnlos to  
5 gewiss hitsu kanara-zu
8 Gedanke nen  
13 Liebe  ai  
6 werden sei na-ru
13 Krieg sen ikusa, tataka-u
7 falten setsu o-ru
10 aufsteigen, erheben kyo a-geru
7 reformieren kai arata-meru
11 Niederlage hai yabu-reru
12 zerstreuen san chi-ru
10 Gebühr ryō  
14 Flagge ki hata
9 gestern saku  
12 Szene, Landschaft kei  
12 am meisten (Superlativ) sai mo, motto-mo
11 Hoffnung; in die Ferne schauen nozo-mu
5 noch nicht; un- mi ima-da
5 Ende, schließlich matsu sue
5 Zettel; Geldschein, Etikett satsu fuda
7 Holz; Material zai  
7 Bündel soku taba, tsuka
8 Kiefer (Baum) shō matsu
8 Ergebnis; Frucht ka ha-tasu
9 Ruhm; gedeihen ei saka-eru
10 Vorschlag, Plan an  
10 Pflaume bai ume
11 Mechanismus kai  
13 Pol; extrem kyoku kiwa-meru
15 Markierungspfosten hyō  
16 Maschine ki hata
4 fehlen ketsu ka-keru
10 Rest zan noko-ru
4 Familienname shi uji
5 Volk min tami
7 fordern kyū moto-mu
8 regieren chi, ji osa-meru, nao-ru
8 Gesetz; Methode  
8 weinen kyū na-ku
9 seicht; oberflächlich sen asa-i
10 baden yoku a-biru
11 rein, sauber sei, shō kiyo-raka
12 voll man mi-chiru
14 fischen, Fischfang ryō, gyo asa-ru
6 Lampe hi
12 nichts, un- mu, bu na-i
12 so zen, nen shika-shi
12 backen shō ya-ku
13 leuchten, scheinen shō te-rasu
15 Hitze netsu atsu-i
8 Weide; züchten boku maki
10 speziell toku  
11 gebären san u-mu
8 Ziel; (Adjektivierung), Zeilscheibe teki mato
9 Ministerium; weglassen, sparen, sich besinnen auf shō, sei habu-ku
9 feiern shuku iwa-u
11 Votum hyō  
14 Sorte; Saat shu tane
16 ansammeln, anhäufen seki tsu-mu
20 wetteifern kyō kiso-u
10 lachen shō wara-u
14 Rohr kan kuda
13 Abschnitt; Gelenk setsu fushi
9 Versprechen; kürzen yaku  
12 binden ketsu musu-bu, yu-u
12 Gehalt kyū tama-u
13 fortsetzen zoku tsuzu-ku
13 stellen, legen chi o-ku
6 alter Mensch o-iru
7 Untertan, Gefolgsmann shin  
7 gut ryō yo-i
7 Kunst gei  
8 Knospe ga me
8 England ei  
11 Gemüse sai na
12 Staat, Straße gai machi
6 Kleid(ung) i koromo
9 brauchen i-ru
12 sich merken, erinnern kaku obo-eru, sa-meru
18 beobachten kan mi-ru
10 Belehrung, Anweisung kun  
13 versuchen, probieren shi kokoro-miru, tame-su
14 Erklärung, Theorie setsu to-ku
15 Abteilung, Lektion ka  
20 Beratung, Vorschlag gi  
11 Fracht ka  
9 Armee gun  
14 ruhig sei shizu-ka
12 gehorchen jun  
19 bitten, wünschen, Gesuch gan nega-u
18 Sorte rui  
9 fliegen hi to-bu
12 Nahrung, gekochter Reis han meshi
15 aufziehen (Kinder) yashina-u
18 testen; Effekt ken  
12 Gratulation ga  
13 Herde, Gruppe gun mu-reru
15 Rad rin wa
13 Wort; absagen ji ya-meru
5 Gegend, Umgebung hen ata-ri
10 mitnehmen ren tsu-reru, tsura-neru
12 erreichen, (Plural)   tachi
15 auswählen sen era-bu
10 Landkreis gun  
12 Quantität ryō  
16 aufzeichnen roku  
19 Spiegel kyō kagami
14 Zusammenhang kan seki
11 Festland riku  
12 Gruppe, Truppe tai  
14 Tugend toku  
12 Reichtum fu tomi
8 Gift doku  
14 Lehrplan; zeitlicher Ablauf reki  
10 Puls; Vene myaku  
10 Mehl fun ko, kona
12 sich freuen ki yoroko-bu
11 erhalten toku e-ru
12 sparen, aufbewahren cho ta-meru
12 Ausgaben hi tsui-yasu
12 Elefant; Gestalt zō, shō  
10 töten satsu koro-su
11 anhalten tei  
7 bekannt machen, melden koku tsu-geru
11 öffentliche Halle  
10 Navigation  
15 Preis shō  
9 Modell, Typ kei kata
11 retten kyū suku-u
7 einschließen i kako-u
9 Chronik ki  
5 Geschichte, Chronik shi  
13 Energie sei ikio-i
9 dick; herzlich atsu-i
5 Redensart ku  
5 möglich sein, -bar ka  
12 durchführen ei itona-mu
6 Ursache in yo-ru
6 Gruppierung dan, ton  
5 Druck atsu  
6 existieren zai a-ru
7 ausbalanciert, gleich kin  
11 Fundament ki moto-zuku
12 Benachrichtigung; sich rächen muku-iru
14 Grenze kyō sakai
13 Grab bo haka
14 zunehmen ma-su, fu-eru
13 Traum mu yume
8 (eigene) Ehefrau sai tsuma
11 Ehefrau; Dame fu  
10 Inhalt  
11 sich nähern ki yo-ru
12 ausrüsten bi sona-eru
15 führen, leiten michibi-ku
8 sich befinden, existieren kyo i-ru
12 angehören zoku  
5 Stoff, Tuch fu nuno
10 Fachmann, Lehrer shi  
11 normal tsune
13 (Baum)stamm; Hauptteil kan miki
7 Reihenfolge; Vorrede jo  
5 Klappe; Sprechen ben  
11 (auf)spannen chō ha-ru
8 reisen, fortgehen ō  
12 wiederaufnehmen, zurückkehren fuku  
10 Individuum ko  
7 Wille, Absicht shi kokorozashi
7 Antwort ō  
7 freudig kai kokoroyo-i
8 Geschlecht sei, shō saga
11 dienen; Pflicht mu tsuto-meru
11 Gefühl nasa-ke
14 Zustand, Lage tai  
14 sich gewöhnen kan na-reru
8 Wirkung ki-ku
7 Fähigkeit gi waza
8 herbeiwinken shō mane-ku
11 unterrichten ju sazu-keru
11 aufnehmen, pflücken sai to-ru
11 zusammenfügen setsu tsu-gu
12 vorlegen tei sa-geru
13 Verlust son soko-neru
4 stützen shi sasa-eru
9 Politik sei matsurigoto
9 Ursache, Umstände ko yue
9 Regel soku notto-ru
11 abschneiden dan ta-tsu, kotowa-ru
5 alte Zeiten kyū  
8 einfach, leicht eki yasa-shii
15 Ausbruch; Gewalt aba-ku
7 Klausel  
8 Ast, Zweig shi eda
9 untersuchen sa  
10 Regel; Status kaku  
10 Kirsche ō sakura
12 inspizieren ken  
14 bauen, konstruieren kama-eru
8 Militär bu, mu  
4 vergleichen hi kura-beru
5 lange Zeit, Ewigkeit ei naga-i
8 Fluss, Strom ka kawa
11 Flüssigkeit, Saft eki  
11 vermischen kon ma-zaru
12 verringern gen he-ru
12 messen soku haka-ru
13 gleichwertig; Semi(finale) jun  
14 aufführen en  
15 unbefleckt ketsu isagiyo-i
7 Unheil, Katastrophe sai wazawa-i
16 brennen nen mo-eru
8 Druckplatte han  
5 Verbrechen han oka-su
7 Form  
9 allein; Deutschland doku hito-ri
11 Verhältnis, Rate ritsu, sotsu hiki-iru
11 gegenwärtig; erscheinen gen arawa-reru
10 aufhalten, anhalten ryū, ru todo-maru
11 Abkürzung ryaku  
10 Gewinn, Nutzen eki  
11 Augapfel gan me
10 zerreißen, brechen ha yabu-ru
15 sicher, gewiss kaku tashi-ka
5 zeigen shi shime-su
9 Vorfahr so  
13 Verbot kin  
11 ändern, wechseln i utsu-ru
12 Ausmaß tei hodo
12 Steuer, Zoll zei  
16 bauen chiku kizu-ku
14 Energie; veredelt sei  
10 elementar, ursprünglich su, so moto
11 hindurchgehen, vergehen kei, kyō he-ru
12 Beziehung; herrschen su-beru
12 enden, aussterben zetsu ta-tsu
綿 14 Baumwolle men wata
14 allgemein, gesamt  
15 stricken; zusammenstellen hen a-mu
17 Verdienste; (Seide) spinnen seki  
18 weben shiki o-ru
13 Verbrechen, Schuld zai tsumi
8 Kontrolle sei  
13 Gerechtigkeit gi  
10 (einen Acker) bestellen, pflügen tagaya-su
18 Dienst, Anstellung shoku  
8 Dünger hi ko-yasu
10 Fähigkeit  
16 Amüsement, Unterhaltung kyō oko-su
7 Gericht han waka-ru
8 Hütte, Herberge sha  
11 Kunst(fähigkeit) jutsu sube
16 verteidigen ei  
14 herstellen sei  
14 doppelt, mehrfach fuku  
11 Vorschrift ki  
13 aufknoten, lösen ge, kai to-ku
11 gründen, einrichten setsu mou-keru
11 erlauben kyo yuru-su
12 Bestätigung, Beweis shō akashi
12 Kritik, Beurteilung hyō  
17 Vorlesung  
17 Dank; sich entschuldigen sha ayama-ru
19 aufzeichnen; unterscheiden shiki  
20 verteidigen, schützen go mamo-ru
13 reichlich, üppig yuta-ka
10 Geld, Besitz zai  
11 arm; dürftig hin mazu-shii
11 tadeln seki se-meru
12 verleihen tai ka-su
貿 12 tauschen, handeln  
5 veröffentlichen kan  
13 Mittel, Ressourcen shi  
15 loben, zustimmen san  
15 Qualität; Pfand shitsu  
16 transportieren yu  
8 äußern, erwähnen jutsu no-beru
9 Irrtum, sich verirren mei mayo-u
6 wieder, Re- sai, sa futata-bi
9 umgekehrt, Gegenteil gyaku saka-rau
10 bauen, herstellen tsuku-ru
12 das Maß überschreiten ka su-giru, ayama-chi
14 passend, entsprechend teki  
14 Säure san  
13 Erz, Mineral  
14 Kupfer  
14 Statue  
7 verhindern, verteidigen fuse-gu
9 Grenze, einschränken gen kagi-ru
11 steil ken kewa-shii
14 Gelegenheit; Kante; gefährlich sai kiwa
14 Gemisch, vermischt zatsu  
8 un-, negativ, Fehler hi ara-zu
10 sich bessern shū osa-meru
14 Territorium ryō  
18 Stirn; Menge, Summe gaku hitai
13 (Tiere) halten, züchten shi ka-u
3 Gentleman; Samurai shi  
3 lange Zeit kyū hisa
4 Buddha; Frankreich futsu, butsu hotoke
6 unecht; vorläufig ka, ke kari
6 Angelegenheit ken  
6 Verantwortlichkeit, Amt nin maka-seru
7 ähneln ji ni-ru
7 Überschuss yo ama-ru
8 Wert ka atai
9 bewahren ho tamo-tsu
10 politische Partei  
5 Buch, Band satsu  
5 behandeln; bestrafen sho  
8 schnitzen, gravieren koku kiza-mu
12 aufteilen katsu wa-ru
12 erschaffen tsuku-ru
15 Theaterstück geki  
12 gewissenhaft arbeiten kin tsuto-meru
6 gefährlich ki abu-nai, aya-ui
7 Ei ran tamago
17 streng, strikt gen kibi-shii
4 aufbewahren; bezahlen shū osa-meru
6 Kaiserin kō, gō kisaki
7 verneinen hi ina, iya
6 saugen, einatmen kyū su-u
8 rufen, nennen ko yo-bu
12 tugendhaft, gut zen yo-i
7 in Schwierigkeiten sein kon koma-ru
8 herabhängen sui ta-reru
17 sanft; überlegen sein yasa-shii
11 Ausmaß; Region iki  
9 (ein Instrument) spielen kana-deru
16 aufgewühlt sein, sich anstrengen fun furu-u
姿 9 Aussehen, Gestalt shi sugata
6 existieren; vermuten son  
7 Respekt gegenüber den Eltern  
6 Haus, Wohnung taku  
6 Dach u  
8 Religion shū, sō  
8 Luft, Raum chū  
8 Schatz takara
9 verkünden sen notama-u
11 heimlich; dicht mitsu  
3 Maß sun  
9 hauptsächlich; speziell sen moppa-ra
10 schießen sha i-ru
10 Anführer shō  
12 achten son touto-bu
12 betreffend shū tsu-ku
4 Längenmaß shaku  
8 senden kai todo-ku
10 ausdehnen ten  
14 Schicht, Formation  
3 selbst ko onore
9 Buch, Rolle kan ma-ku
13 Vorhang maku, baku  
3 trocknen kan ho-su
5 Kindheit; kindisch osana-i
5 (Regierungs)behörde chō  
10 sitzen za suwa-ru
8 verlängern en no-basu
9 Rhythmus; Rechtswesen ritsu  
10 befolgen; unterwerfen shitaga-u
7 vergessen wasu-reru
8 Loyalität chū  
16 Gesetz, Verfassung ken  
7 das Ich ga ware
7 Kritik hi  
8 schultern, tragen tan nina-u
8 Verehrung hai oga-mu
8 ausbreiten kaku hiro-geru
11 aufgeben, verlassen sha su-teru
11 suchen, herumtasten tan saga-su
11 schlussfolgern sui  
12 schwingen ki  
16 bedienen, steuern ayatsu-ru
12 Respekt kei uyama-u
9 fotografieren; reflektieren ei utsu-ru
12 Abend, Nacht ban  
13 warm dan atata-kai
14 Leben bo ku-rasu
10 klar, heiter, melodisch hoga-raka
6 (Schreib)tisch ki tsukue
8 (Zählwort für flache Objekte) mai  
9 färben sen so-meru
10 Aktie; Baumstumpf shu kabu
12 Stab, Stock  
14 imitieren mo, bo  
15 Autorität, Recht ken  
16 Baum, Strauch ju ki
11 wünschen, haben wollen yoku ho-shii
9 Stufe, Treppe dan  
沿 8 entlang verlaufen en so-u
9 Quelle sen izumi
9 waschen sen ara-u
9 Gruppe, Sekte ha  
11 beenden sai su-mu
13 Ursprung gen minamoto
15 Gezeiten chō shio
16 heftig, wild geki hage-shii
6 Asche kai hai
15 reifen juku u-reru
4 eine Seite (von zwei) hen kata
10 Truppe han  
11 ungewöhnlich, verschieden i koto-naru
14 zweifeln gi utaga-u
12 Schmerz tsū ita-i
9 Kaiser kō, ō  
11 gedeihend sei mo-ru
13 Bündnis mei  
9 beobachten kan  
9 Sand sa, sha suna
14 Magnet ji  
7 ich; privat shi watakushi, watashi
10 Geheimnis hi hi-meru
14 Getreide koku  
5 Loch ketsu ana
11 Fenster mado
12 Gerüst; Muskel kin suji
12 Maßnahme; Plan saku  
18 einfach, schlicht kan  
16 Zucker  
7 Linie, System kei  
9 Scharlachrot beni, kurenai
10 zum Abschluss bringen osa-meru
10 rein, echt jun  
13 Seide ken kinu
16 vertikal tate
17 schrumpfen shuku chidi-mu
13 Unterschrift; Behörde sho  
11 folgend yoku  
13 heilig sei  
9 Lunge hai  
9 Rücken hai se
10 Brust kyō mune
11 Gehirn  
13 Bauch fuku hara
19 inneres Organ  
18 konfrontiert werden; kontrollieren rin nozo-mu
6 äußerst; Höhepunkt shi ita-ru
8 jung jaku waka-i
11 berühmt; veröffentlichen; tragen cho arawa-su, ichijiru-shii
13 Dampf mu-su
15 Lager(haus) kura
10 Seidenraupe san kaiko
12 Menschenmenge, Massen shū  
12 ein Urteil fällen sai saba-ku
12 Kleidung; schmücken sō, shō yosoo-u
13 Rückseite ri ura
12 ergänzen ho ogina-u
11 anschauen shi mi-ru
17 ansehen, betrachten ran  
10 strafen; angreifen u-tsu
11 besuchen otozu-reru
11 Übersetzung yaku wake
12 Worte, Dichtung shi kotoba
14 Dokument, Bericht shi  
14 (an)erkennen nin mito-meru
15 Geburt; Lüge tan  
13 Aufrichtigkeit sei makoto
14 sich irren go ayama-ru
15 Theorie, Argumentation ron  
15 verschieden sho moro
19 ermahnen, warnen kei imashi-meru
12 wertvoll ki tatto-i
13 Gebühr, Lohn chin  
15 hinterlassen i  
11 Post  
11 Heimatort kyō
10 Nadel, Stachel shin hari
16 Stahl hagane
11 schließen hei shi-meru
14 hohes Gebäude, Palast kaku  
10 hinuntergehen, fallen o-riru
10 Majestät hei  
10 ausschließen jo, ji nozo-ku
14 hemmen, schaden shō sawa-ru
18 schwierig nan muzuka-shii
9 Leder kaku kawa
11 Scheitel, auf dem Kopf tragen chō itada-ku
10 Knochen kotsu hone
9 Magen i  
13 Eingeweide chō harawata
8 (Eintritts/Fahr)karte ken  
8 erhalten; hinnehmen shō uketamawa-ru
6 Zunge zetsu shita
14 Münze, Geld sen zeni
退 9 sich zurückziehen tai shirizo-ku
15 Feind teki kataki
10 Strohsack hyō tawara
13 in Verwahrung geben/nehmen yo azu-keru
10 Gnade, Gefallen on  
8 Reihe, nebeneinander stehen hei nami, nara-bu
7 Unordnung, Chaos ran mida-reru
8 Milch nyū chichi
3 verstorben na-kunaru
4 Barmherzigkeit jin  
8 anbieten; Begleiter kyō, ku tomo
10 Haiku; Schauspieler hai  
10 Preis, Wert chi atai
13 Wunde shō kizu