Japan – Sprache Verben

aimasu あいます treffen (jmd.) atte au awanai atta
araimasu あらいます waschen aratte arau arawanai aratta
arimasu あります haben atte aru arinai atta
arukimasu あるきます laufen aruite aruku arukanai aruita
asobimasu あそびます spielen asonde asobu asobanai asonda
furimasu ふります regnen futte furu furanai futta
ganbarimasu がんばります sich bemühen ganbatte ganbaru ganbaranai ganbatta
hakimasu はきます tragen (Schuhe ..) haite haku hakanai haita
hanashimasu はなします sprechen hanashite hanasu hanasanai hanashita
haraimasu はらいます bezahlen haratte harau harawanai haratta
hatarakimasu はたらきます arbeiten hataraite hataraku hatarakanai hataraita
ikimasu いきます gehen, fahren itte iku ikanai itta
irimasu いります benötigen (etwas) itte iru iranai itta
isogimasu いそぎます sich beeilen isoide isogu isoganai isoida
kaerimasu かえります zurückkehren kaette kaeru kaeranai kaetta
kaeshimasu かえします zurückgeben kaeshite kaesu kaesanai kaeshita
kaimasu かいます kaufen katte kau kawanai katta
kakimasu かきます schreiben kaite kaku kakanai kaita
kashimasu かします borgen kashite kasu kasanai kashita
keshimasu けします ausschalten keshite kesu kesanai keshita
kikimasu ききます hören kiite kiku kikanai kiita
machimasu まちます warten matte matsu matanai matta
mochimasu もちます halten motte motsu motanai motta
nomimasu のみます trinken nonde nomu nomanai nonda
nugimasu ぬぎます ausziehen (Kleidung) nuide nugu nuganai nuida
omoimasu おもいます denken omotte omou omowanai omotta
owarimasu おわります beenden owatte owaru owaranai owatta
oyogimasu およぎます schwimmen oyoide oyogu oyoganai oyoida
shirimasu しります wissen shitte shiru shiranai shitta
sumimasu すみます wohnen, leben sunde sumu sumanai sunda
suwarimasu すわります sich setzen suwatte suwaru suwaranai suwatta
tachimasu たちます aufstehen tatte tatsu tatanai tatta
torimasu とります machen, nehmen totte toru toranai totta
utaimasu うたいます singen utte uru uranai utta
wakarimasu わかります verstehen wakatte wakaru wakaranai wakatta
yasumimasu やすみます sich erholen yasunde yasumu yasumanai yasunda
yobimasu よびます rufen yonde yobu yobanai yonda
yomimasu よみます lesen yonde yomu yomanai yonda

 

Gruppe II

 

abimasu (shawa o-) あびます duschen abite abiru abinai abita
agemasu あげます geben agete ageru agenai ageta
akemasu あけます öffnen akete akeru akenai aketa
imasu います sein, haben (Person) ite iru inai ita
kaemasu かえます wechseln kaete kaeru kaenai  
kakemasu
  denwa o-
  megane o-
かけます
telefonieren
Brille tragen
kakete kakeru kakenai kaketa
karimasu かります borgen karite kariru karinai karita
mimasu みます sehen mite miru minai mita
misemasu みせます zeigen misete miseru misenai miseta
nemasu ねます schlafen nete neru   neta
oboemasu おぼえます erinnern oboete oboeru oboenai oboeta
okimasu おきます aufstehen (morgens) okite okiru okinai okita
orimasu おります verlassen (Zug) orite oriru orinai orita
oshiemasu おしえます lehren oshiete oshieru oshienai oshieta
tabemasu たべます essen tabete taberu tabenai tabeta
tsukemasu つけます einschalten tsukete tsukeru tsukenai tsuketa
wasuremasu わすれます vergessen wasurete wasureru wasurenai wasureta

 

Gruppe III

 

shimasu します machen shite suru shinai shita
kimasu きます kommen kite kuru konai kita