Japan – Zahlen

Zählwörter

 
Anzahl allgemeines ZW Datum / Tag Menschen
   tsu  nichi / ka  ri / nin
1 hitotsu tsuitachi hitori
2 futatsu futsuka futari
3 mittsu mikka sannin
4 yottsu yokka yonin (yottari)
5 itsutsu itsuka gonin
6 muttsu muika rokunin
7 nanatsu nanoka shichinin
8 yattsu yōka hachinin
9 kokonotsu kokonoka kyūnin
10 tōka jūnin
20 hatsuka nijūnin
Fragewort ikutsu nannichi nannin

Zahlen