Tower- Tokyo

 

 

Shibuya – Tokyo

 

 

Meiji Jingu – Tokyo